Разработване на продуктови и производствени иновации

(BG16RFOP002-1.005)

24 ЮНИ / 26 СЕПТЕМВРИ 2017

До 26 септември 2017 г. се приемат проектни предложения по BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ с общия размер на безвъзмездната финансова помощ – 68,5 мил. лева.

Взаимодействието между академичната и професионалната общност крие огромен, неизползван потенциал. Създайте уникално конкурентно предимство за Вашата фирма, като обедините опита на професионалистите с изследователските възможности на академията в търсене на производствени иновации.

Инвестициите в изследователска и развойна деност (research & development) са инвестиции в утрешния ден на Вашия бизнес.

Потърсете ни.

тел: +359 888 345 883
e-mail: v.ivanova@nbu.bg